Fakultet za upravu


Zašto odabrati Fakultet za upravu?

Djelovanje u pravcu reforme javne uprave zasnovano prvenstveno na edukaciji novih visokostručnih kadrova za državnu službu i cjelokupan administrativni sektor, a radi uspostavljanja funkcionalnog sistema uprave u BiH i doprinosa javnoj službi po uzoru na praksu Evropske unije, osnovni je motiv osnivanja i rada Fakulteta za upravu.

Studijski program „Uprava“ traje četiri godine (240 ECTS). Nastava se u prve tri godine studija odvija prema istovjetnom nastavnom planu i programu za sve studente. U sedmom i osmom semestru studenti se mogu odlučiti između tri smjera: „Uprave”, „Poslovne uprave” i „E-uprave”.

Pratimo tržišne trendove i potrebe studenata te omogućavamo:

  • stručne prakse koje dugi niz godina uspješno realiziramo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevu i šire s ciljem olakšanja prelaska sa studija na prvo radno mjesto;
  • dodatno obrazovanje (kroz razmjenu studenata putem programa međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu sa evropskim univerzitetima, zatim kroz rad u demonstratorskim timovima, kroz učestvovanje na naučno-stručnim skupovima i projektima i dr.);
  • saradnju sa privredom (studijske posjete poslovnim subjektima u BiH).

 

 

Šta poslije završetka studija?

Shodno odabranom smjeru na četvrtoj godini studija, student odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem I ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe jedno od sljedećih zvanja: bachelora uprave – smjer uprave, bachelora uprave – smjer poslovne uprave, bachelora uprave – smjer E-uprave.

Bakalaureat/bachelor uprave je osposobljen za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima, ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, privatnim firmama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju, međunarodnim organizacijama i drugim institucijama za obavljanje poslova upravnog rješavanja, upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih, normativno-pravnih i stručnih operativnih poslova. Također je osposobljen za izradu planskih akata i projekata, pripremu, izradu i praćenje budžetskih planova te upravljanje ljudskim resursima i rukovodećim poslovima.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci: jedinstven studij

Smjerovi: Uprava, Poslovna uprava, E-uprava

 

Adresa: Igmanska 40 A
Telefon: +387 33 553 835
E-mail: fakultet@fu.unsa.ba
Web: www.fu.unsa.ba
FB:Fakultet za upravu UNSA