Univerzitetski tele-informatički centar UTIC


Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC) je podorganizaciona jedinica Univerziteta čija djelatnost objedinjuje potrebe za aplikativno-informatičkom podrškom organizacionim jedinicama Univerziteta s ciljem integriranja edukacionih i poslovnih funkcija organizacionih jedinica te povezivanja njihovih računarskih resursa u jedinstvenu akademsku mrežu i servise. UTIC vrši neciklično obrazovanje osoblja Univerziteta iz informacionih tehnologija, a obavlja i ostale djelatnosti koje su u službi njegovih ciljeva i osnovnih djelatnosti i koje pridonose boljem iskorištavanju ljudskih i prostornih kapaciteta i opreme, te stručne poslove za potrebe Univerziteta. Neke od aktivnosti koje UTIC obavlja su:

  • uvezivanje članica u računarsku mrežu Univerziteta u Sarajevu: akademska računarska mreža Univerziteta u Sarajevu je kreirana sa namjerom postavljanja informaciono-komunikacione infrastrukture kojom se povezuju fakulteti i institucije Univerziteta u jedinstvenu računarsku mrežu kojom se upravlja sa centralnog čvorišta formiranog u Univerzitetskom tele-informatičkom centru (UTIC). Na serverima lociranim u UTIC-u uspostavljene su mrežne usluge koje koriste studenti i akademsko osoblje svih fakulteta;
  • održavanje i razvoj informacionog sistema studentskih službi (ISSS UNSA): ISSS predstavlja web bazirani informacioni sistem koji arhivira sve podatke o profesorima, studentima, ispitnim rokovima, ostvarenim rezultatima na ispitima i mnogo drugog. ISSS je implementiran i koristi se aktivno na svim fakultetima/akademijama Univerziteta i pridruženim članicama. Osnovna funkcija sistema je informatizacija i automatizacija osnovnih procesa fakulteta i akademija koji se tiču nastave, ispita, ocjenjivanja, evidencije, izdavanja uvjerenja itd., te osiguravanja provođenja bolonjskog načina i principa studiranja;
  • izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi studenata svih fakulteta/akademija: aplikacijom za štampanje diplome i dodatka diplomi Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC) obavlja sve tehničke i administrativne aktivnosti potrebne za izdavanje i štampanje diploma i dodataka diplomi studenata Univerziteta u Sarajevu;
  • informatizacija svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo (EMIS) (engl. Education Management Information System) je informacioni sistem namijenjen prikupljanju i upravljanju podacima u osnovnim i srednjim školama. Sistem omogućava prikazivanje statističkih podataka u procesu obrazovanja na nivou osnovnih i srednjih škola, te služi kao pomoć u planiranju na nivou ministarstava i škola;
  • administriranje i održavanje državnog domenskog prostora .ba Bosne i Hercegovine: UTIC je ovlašteni administrator državnog .ba domena. U sklopu navedene aktivnosti UTIC vrši uspostavu računarsko-komunikacione infrastrukture, izradu naprednih tehničkih rješenja, izgradnju odgovarajućih informacionih rješenja, uspostavu jedinstvenog DNS-servisa, kao i tehničku i administrativnu podršku na nivou Bosne i Hercegovine.

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8

E-mail: support@utic.unsa.ba

www.utic.unsa.ba