Vodič za upis


OBJAVLJEN KONKURS ZA UPIS NA UNIVERZITET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu je objavio Konkurs za upis studenata u akademskoj 2018/2019. godini koji omogućava upis 6.909 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.219 studenata na drugi ciklus studija, te 150 kandidata na stručni studij – na više od 500 studijskih programa.
Pravo učešća na Konkurs za upis na prvi ciklus, integrirani studij i stručni studij pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Pravo učešća na Konkurs za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.
Kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju u inozemstvu.

Kandidate sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, a čiji se rezultati međunarodne eksterne mature objavljuju u augustu ili septembru, organizaciona jedinica je dužna uključiti u postupak za upis i prije izdavanja dokaza o položenoj eksternoj maturi. Bodovanje uspjeha ovih kandidata vrši se na osnovu predviđenih ocjena (forecast grades) za eksternu maturu.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati predaju original ili ovjerenu kopiju dokumenata. U studijskoj 2018/2019. godini budući student će moći aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Ukoliko maturant bude primljen na više fakulteta ili akademija, sâm će odlučiti gdje želi studirati.

Omogućeno je više prijavnih/upisnih rokova. Fakulteti i akademije će na svojim web stranicama/oglasnim pločama dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavne odnosno upisne rokove.

Sve navedeno omogućava kandidatima širi izbor prilikom apliciranja na željeni fakultet/fakultete.

Djeca šehida i poginulih branilaca i djeca bez oba roditelja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine. Primljeni kandidati iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova školarine. U saradnji sa osnivačem Univerzitet u Sarajevu na ovaj način stipendira oko 1.500 studenata, što u novcu iznosi više od 1.000.000 KM.

Konkurs možete preuzeti na www.unsa.ba.

Ponosni na znanje!

Univerzitet u Sarajevu

DODATAK:
Konkurs i plan upisa za I ciklus i integrirani studij 2018/2019
Konkurs i plan upisa za II ciklus studija 2018-2019
Konkurs i plan upisa za stučni studij 2018-2019
Odluka o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studija I ciklusa studija, integrisanog studija i II ciklusa studija

 

STUDIJ

Studij prvog, drugog, integriranog i trećeg ciklusa na Univerzitetu u Sarajevu organizira se i ostvaruje u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i pravilima studiranja zasnovanim na evropskom sistemu prijenosa kredita (ECTS).

 

TRAJANJE STUDIJA

Studij prvog ciklusa za stjecanje diplome traje tri odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180 odnosno 240 ECTS studijskih bodova. ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima evropskog sistema prijenosa kredita – European Credit Transfer System (ECTS).

Studij drugog ciklusa studija traje jednu ili dvije studijske godine, a vrednuje se sa 60 odnosno 120 ECTS studijskih bodova i to tako da u zbiru sa prvim ciklusom studija nosi 300 ECTS studijskih bodova.

Integrirani studij traje pet ili šest studijskih godina i vrednuje se sa 300 odnosno 360 ECTS studijskih bodova.

Treći ciklus studija traje tri studijske godine, a vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova.

 

STUDIJSKI PROGRAMI

Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu pružaju mogućnost da se na više od 440 studijskih programa može upisati izabrani studij. Studijski programi dostupni su na web stranici Univerziteta www.unsa.ba.

 

UPIS

U prvu godinu studija kandidati se upisuju u skladu sa planom upisa studenata. Konkurs za upis u prvu godinu studija raspisuje se početkom juna tekuće godine. Konkurs se objavljuje na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba), a obavijest o raspisivanju konkursa je dostupna u dnevnoj štampi. Organizacione jedinice na svojim web stranicama/oglasnim pločama daju potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavu na konkurs.

 

KO SE MOŽE UPISATI

Pravo učešća na konkursu za upis na prvi ciklus studija i integrirani studij pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Pravo učešća na konkursu za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Pravo učešća na konkursu za upis na treći ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim drugim ciklusom studija ili ekvivalentom (akademskog zvanja magistra) iz odgovarajuće oblasti/nauke. Kandidatima koji su stekli titulu magistra nauka prije uvođenja bolonjskog sistema studija iz oblasti koje su relevantne za oblast iz koje se organizira studij trećeg ciklusa priznaje se 60 ECTS studijskih bodova.

Kandidati koji su srednju školu ili studij završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na konkursu i prije izvršenog priznavanja diplome odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju ili studiju u inozemstvu, te se mogu  uvjetno upisati i prije izvršenog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno ekvivalencije svjedočanstva, uz prezentiranje potvrde da je postupak priznavanja odnosno ekvivalencije po njihovom zahtjevu u toku i da kašnjenje u donošenju odgovarajućeg rješenja nije rezultat njihovog propusta koji im se može staviti na teret.

Pravo učešća na konkursu i polaganje prijemnog ispita imaju i kandidati sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, kao i kandidati iz država nastalih nakon raspada SFRJ, s tim što su dužni dostaviti svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi odnosno priznato svjedočanstvo za kandidate koji prethodno obrazovanje nisu završili u Bosni i Hercegovini prije početka upisa.

 

PRIJAVA NA KONKURS I RANG-LISTE

Prilikom prijave na konkurs kandidat predaje originalna dokumenta ili ovjerenu fotokopiju dokumenata u skladu sa uvjetima konkursa.

Preliminarnu rang-listu primljenih i prijavljenih kandidata organizaciona jedinica visokoškolske ustanove će objaviti na oglasnoj ploči nakon što je verificira komisija koju imenuje vijeće organizacione jedinice najkasnije dva dana od posljednjeg datuma polaganja prijemnog ispita, a za organizacione jedinice na kojima se prijemni ispit ne polaže najkasnije dva dana nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

U roku od sedam dana od datuma objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici. U suprotnom, smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao.

 

PRIJEM KANDIDATA

Izbor kandidata vrši se na osnovu odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, koja je sastavni dio konkursa, kao i pojedinačnih kriterija utvrđenih za vrednovanje ocjena iz predmeta relevantnih za odgovarajući studijski program i vrednovanja rezultata prijemnih ispita ukoliko su predviđeni.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica utvrđuje datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što objavljuje na svojoj web stranici/oglasnoj ploči.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

 • zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkurira,
 • za upis na prvi ciklus studija i integrirani studij: originalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole u Bosni i Hercegovini u četverogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajući priznati dokumenti za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku priznavanja, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti),
 • originalna diploma o završenoj srednjoj školi za upis na prvi ciklus studija/integrirani studij,
 • za upis na drugi ciklus studija: originalna diploma i dodatak diplomi za studente koji su završili bolonjski studij u Bosni i Hercegovini, odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • drugi dokumenti relevantni za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i eventualno ostali dokumenti navedeni u tekstu konkursa.

 

PRIZNAVANJE DOKUMENATA

Strani državljani koji se žele upisati na Univerzitet u Sarajevu moraju izvršiti priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije odnosno ekvivalenciju svjedočanstva o završenoj srednjoj školi. Priznavanje vrši Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Više o priznavanju navedeno je na web stranici Ministarstva (www.fmon.gov.ba). Akademsko priznavanje u svrhu nastavka studija na Univerzitetu u Sarajevu vrše njegovi fakulteti/akademije.

 

ŠKOLARINA

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu te fakulteta i akademija u njegovom sastavu.

Školarina može da se odredi u različitoj visini za organizacione jedinice Univerziteta i u okviru njih za različite studijske programe, zavisno od troškova njihove realizacije.

Organizaciona jedinica je obavezna osloboditi plaćanja troškova školarine studente iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja.

 

ORGANIZACIJA NASTAVE

Studijska godina organizira se u dva semestra: zimskom i ljetnom.

Nastava traje 15 sedmica kontinuiranih aktivnosti.

Ljetni odmor traje najduže osam sedmica.

Nastava se realizira i izvodi prema utvrđenom rasporedu sati koji je organizaciona jedinica obavezna objaviti najkasnije deset dana prije početka nastave. Predmetni nastavnik je obavezan da u prvoj sedmici realizacije nastave upozna studente s planom rada na predmetu.

 

PRIJAVLJIVANJE PREDMETA

Student je obavezan prijaviti predmete koje želi slušati i polagati u narednoj studijskoj godini tri sedmice prije početka nastave u zimskom semestru, a za prvu studijsku godinu nakon upisa. Prijavljivanje ispita vrši se i putem jedinstvenog softvera studentske službe Univerziteta (www.isss.ba).

Izbor predmeta vrši se, u pravilu, do 30 ECTS studijskih bodova opterećenja za semestar i do 60 ECTS studijskih bodova za godinu. Ukoliko je student u narednu godinu prenio 12 ECTS studijskih bodova, njegovo opterećenje u toj godini se uvećava na 72 ECTS studijska boda za godinu, odnosno njegovo opterećenje za semestar je minimalno 30 ECTS studijskih bodova.

 

OVJERA SEMESTRA

Ovjera semestra i godine obavezna je za sve studente. Semestar se ovjerava na osnovu potpisa nastavnika koji su nosioci svih obaveznih i izbornih predmeta u tom semestru u indeksu studenta. Na osnovu ovjerenog semestra i godine utvrđuje se koliko je student postigao ECTS studijskih bodova. Potpis nastavnika o urednom pohađanju i izvršavanju predviđenih semestralnih obaveza uvjet je za pristup studenta završnom ispitu.

 

PROVJERA ZNANJA

Oblici provjere znanja mogu biti pisani, usmeni i praktični ili njihova kombinacija u skladu sa silabusom i planom rada na predmetu. Svi oblici provjere znanja su javni. Vijeće organizacione jedinice posebnom odlukom utvrđuje sve oblike provjere znanja, kao i strukturu sa skalom bodovanja iz svakog nastavnog predmeta.

 

OCJENJIVANJE

Konačan uspjeh studenta nakon svih predviđenih oblika provjere znanja vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa ECTS sistemom, kako slijedi:

 • 10 (A) – izuzetan uspjeh, bez grešaka ili sa neznatnim greškama, 95–100 bodova,
 • 9 (B) – iznad prosjeka, sa ponekom greškom, 85–94 boda,
 • 8 (C) – prosječan, sa primjetnim greškama, nosi 75–84 boda,
 • 7 (D) – općenito dobar, ali sa značajnijim nedostacima, nosi 65–74 boda,
 • 6 (E) – zadovoljava minimalne kriterije, nosi 55–64 boda,
 • 5 (F, FX) – ne zadovoljava minimalne kriterije, manje od 55 bodova.

 

ISPRAVE O STUDIJIMA

Studentu koji je položio sve ispite predviđene za upisani studijski program i ispunio sve ostale obaveze propisane Statutom Univerziteta i pravilima studiranja na Univerzitetu u Sarajevu Univerzitet u Sarajevu dodjeljuje diplomu.

Završetkom prvog ciklusa studija stječe se akademska titula odnosno zvanje završenog dodiplomskog studija bakalaureata/bachelora ili ekvivalentno zvanje.

Završetkom drugog ciklusa akademskih studija stječe se akademska titula odnosno stručno  zvanje magistra/mastera ili ekvivalentno stručno zvanje.

Završetkom integriranog studija stječe se akademska titula i stručno zvanje magistra ili ekvivalentno odnosno stručno zvanje doktora ili ekvivalent.

Završetkom trećeg ciklusa akademskih studija steče se akademska titula odnosno naučno zvanje doktora nauka ili doktora umjetnosti.

Uz diplomu završenog studija izdaje se i dodatak diplomi (diploma supplement) radi detaljnijeg uvida u nivo, prirodu, sadržaj, sistem i pravila studiranja i postignute rezultate tokom studija.