Centar za izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu (CIOK)


Statutom Univerziteta u Sarajevu je definirana uloga Centra za izgradnju i održavanje Kampusa u smislu osiguravanja uvjeta za obavljanje djelatnosti Univerziteta koje se odnose na izgradnju, korištenje i održavanje objekata i zemljišta u Kampusu koji su dodijeljeni Univerzitetu na upravljanje i korištenje. U skladu sa Statutom Univerziteta u Sarajevu, u nadležnosti Centra su sljedeći zadaci:

  • prijedlog raspodjele prostora u skladu sa master-planom, planiranje, programiranje, projektiranje, rekonstrukcija, obnova i razvoj objekata Kampusa u skladu sa razvojem i potrebama Univerziteta,
  • poslovi u vezi sa pripremanjem i utvrđivanjem projekata i njihovim izvođenjem u skladu sa odlukama tijela Univerziteta,
  • permanentno praćenje stanja postojećih objekata,
  • prijedlog opremanja objekata u skladu sa usvojenim standardima,
  • izrada prijedloga investicionih planova i investiciono održavanje objekata Kampusa,
  • koordinacija izrade urbanističke i arhitektonske dokumentacije, pripremanje konkursa,
  • praćenje izrade projektne dokumentacije,
  • nadzor nad izgradnjom objekata,
  • izrada tenderske dokumentacije, realizacija tendera i drugih Zakonom predviđenih postupaka nabavke za potrebe Kampusa, te priprema ugovorne dokumentacije i
  • osiguravanje i održavanje prostora Kampusa.

 

Naš dugoročni cilj je oblikovati prostor Kampusa za što kvalitetnije izvođenje nastave i kreirati stimulirajuću sredinu za život studenata, akademskog osoblja, posjetitelja i ostalih korisnika Kampusa. U skladu sa realnim mogućnostima i raspoloživim kapacitetima djelatnici Centra rade na viziji proširenja Kampusa kako u smještajnom, edukativnom, funkcionalnom, poslovnom tako i u rekreacionom smislu. U konačnici, želimo da ovaj prostor svojim raznovrsnim sadržajima privuče domaće i inozemne studente i bude prepoznat kao najpoželjnija destinacija za studiranje u regionu.

Adresa: Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
E-mail: ciok@unsa.ba
www.unsa.ba