Fakultet sporta i tjelesnog odgoja


Zašto odabrati Fakultet sporta i tjelesnog odgoja?

Svojom dugom tradicijom, orijentacijom ka izvrsnosti, zalaganjem nastavnog kadra i menadžmenta Fakultet sporta i tjelesnog odgoja nosi epitet lidera u oblasti sportske edukacije i naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je skladno razvijen akademski kolektiv. Po kadrovskim, materijalnim i programskim resursima i kvalitetima vodeći je u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini i ne zaostaje za sličnim fakultetima u regiji.

Fakultet provodi tri ciklusa obrazovanja na općem smjeru koji osiguravaju vrhunske kompetencije te ispoljavanje upravljačkih sposobnosti, razvoj kreativnosti i natjecateljskog duha.

Ovakva orijentacija omogućava mladim ljudima idealne pretpostavke ka razvoju u svestrane, kvalitetne i uravnotežene ličnosti, te šansu da postanu oni faktori društva koji će biti sposobni da zauzmu bitne pozicije u društvenom sistemu u kojem žive i koji trebaju izgraditi.

Garancija za ostvarenje ovako definirane misije su relativno mlad nastavni kadar, optimalna opremljenost i funkcionalnost 8.500 m2 korisnog učioničkog, kabinetskog, dvoranskog, laboratorijskog, bibliotečkog, studentsko-rekreativnog prostora, te uskoro i  fakultetskog bazena

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja je institucija kojoj mladi ljudi mogu posvetiti svoju strast i vrijeme sa sigurnošću da je to izvanredan izbor za njihovu kvalitetnu i sadržajnu budućnost.

Upiši Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

  • Nakon završenog I ciklusa studija općeg smjera studenti stječu znanja i osposobljenost za vođenje i realizaciju nastavnog procesa sporta i tjelesnog odgoja u odgojno-obrazovnim institucijama osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i sportskim, sportsko-rekreativnim, turističko-rekreativnim, kineziterapeutskim i sigurnosnim aktivnostima.
  • Nakon završenog II ciklusa studija općeg smjera studenti stječu znanja i za vođenje nastavnog procesa sporta i tjelesnog odgoja u obrazovnim institucijama. Studenti su osposobljeni za apliciranje i vođenje manjih istraživačkih, razvojnih i aplikativnih istraživanja u cilju unapređenja efikasnosti programa i sadržaja iz domene sporta i tjelesnog odgoja.
  • Nakon završetka III ciklusa studija studenti će biti osposobljeni za samostalan istraživački rad i primjenu vještina i metoda istraživanja u oblasti studijskog programa, sintetiziranje, oblikovanje, prihvatanje, primjenu procesa zasnovanih na naučnim spoznajama, doprinos proširenju granica znanja naučnim radom, čiji dijelovi zaslužuju objavljivanje u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama. Zatim će biti osposobljeni za kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih i kompleksnih ideja, te promociju, u akademskom i profesionalnom konteksu, tehnološkog, društvenog ili kulturnog napretka u društvu zasnovanom na znanju.

Koncept studiranja:
4 + 1 + 3

Odsjeci: opći smjer

 

Adresa: Patriotske lige 41

Telefon: +387 33 211 537

E-mail: dekanat@fasto.unsa.ba

Web: www.fasto.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

facultyofsportandphysicaleducation

fakultetsportaitjelesnogodgoja

Upiši Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu!