Fakultet za upravu


Zašto odabrati Fakultet za upravu?

Djelovanje u pravcu reforme javne uprave zasnovano prvenstveno na edukaciji novih visokostručnih kadrova za državnu službu i cjelokupan administrativni sektor, a radi uspostavljanja funkcionalnog sistema uprave u BiH i doprinosa javnoj službi po uzoru na praksu Evropske unije, osnovni je motiv osnivanja i rada Fakulteta za upravu.

Studijski program „Uprava“ traje četiri godine. Nakon četvorogodišnjeg studija, studenti stiču ukupno 240 ETCS i stručno zvanje bachelor uprave.

Drugi ciklus studija – Master studij na Fakultetu za upravu traje jednu akademsku godinu (60 ECTS – dva semestra) ili dvije akademske godine (120 ECTS – četiri semestra). Odbranom završnog magistarskog rada, odnosno okončanjem drugog ciklusa studija na Fakultetu za upravu stječe se zvanje Magistar uprave. Magistar uprave je osoba koja je osposobljena za rad na najsloženijim poslovima u preduzećima i ustanovama, kao i drugim institucijama, na poslovima i zadacima planiranja, pokretanja i vođenja složenijih postupka.

Pored postojećih smjerova na drugom ciklusu studija (Poslovna uprava, Uprava, Upravljanje projektima EU i Javne nabavke u upravi), novi smjerovi od ove godine na Fakultetu za upravu su:

  • Master studij “Public Governance and Business Administration” i
  • Stručni studij „Informacione tehnologije u upravi“ (Fakultet za upravu u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom)

Pratimo tržišne trendove i potrebe studenata te omogućavamo:

  • stručne prakse koje dugi niz godina uspješno realiziramo u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevu i šire s ciljem olakšanja prelaska sa studija na prvo radno mjesto;
  • dodatno obrazovanje (kroz razmjenu studenata putem programa međunarodne saradnje Univerziteta u Sarajevu sa evropskim univerzitetima, zatim kroz rad u demonstratorskim timovima, kroz učestvovanje na naučno-stručnim skupovima i projektima i dr.);
  • saradnju sa privredom (studijske posjete poslovnim subjektima u BiH).

Upiši Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Shodno odabranom smjeru na četvrtoj godini studija, student odbranom završnog/diplomskog rada odnosno okončanjem I ciklusa studija na Fakultetu za upravu u Sarajevu stječe jedno od sljedećih zvanja: bachelora uprave – smjer uprave, bachelora uprave – smjer poslovne uprave, bachelora uprave – smjer E-uprave.

Bakalaureat/bachelor uprave je osposobljen za rad u organima državne uprave, javnim preduzećima, ustanovama koje raspolažu javnim ovlaštenjima, privatnim firmama u kojima se traži rad na upravnom rješavanju, međunarodnim organizacijama i drugim institucijama za obavljanje poslova upravnog rješavanja, upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih, normativno-pravnih i stručnih operativnih poslova. Također je osposobljen za izradu planskih akata i projekata, pripremu, izradu i praćenje budžetskih planova te upravljanje ljudskim resursima i rukovodećim poslovima.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci: jedinstven studij

Smjerovi: Uprava, Poslovna uprava, E-uprava

Adresa: Igmanska 40 A
Telefon: +387 33 553 835
E-mail: fakultet@fu.unsa.ba
Web: www.fu.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama
Fakultet za upravu UNSA

Upiši Fakultet za upravu – pridruženu članicu Univerziteta u Sarajevu!