Pedagoški fakultet


Zašto odabrati Pedagoški fakultet?

Pedagoški fakultet u Sarajevu je među najstarijim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini nakon Drugog svjetskog rata. Osnovan je 16. 1. 1946. godine.  Do 1969. godine imao je status više škole, a 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je prva generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27. 4. 2009. godine.

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokobrazovna ustanova u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.

Na Pedagoškom fakultetu diplomiralo je više od 12 000 studenata.

Pedagoški fakultet pruža različite forme cjeloživotnog obrazovanja u području predškolskog odgoja, razredne nastave, kulture življenja i tehničkog odgoja, specijalne edukacije, rehabilitacije i inkluzije s ciljem unapređenja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u reformiranoj osnovnoj školi.

Šta poslije završetka studija?

Završen stepen I ciklusa studija omogućuje uspješno djelovanje u procesu predškolskog odgoja, razredne nastave, kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom i edukacije i rehabilitacije na temelju stečenih kompetencija koje obuhvataju:

  • osposobljavanje za zadovoljavanje savremenih potreba predškolskog odgoja, razredne nastave, inkluzivnih procesa, kulture življenja, tehničkog odgoja i informatike i međuovisnosti različitih faza odgojnog procesa,
  • poznavanje razvojnih karakteristika polaznika ranog odgoja i obrazovanja,
  • razumijevanje razvojnih karakteristika učenika u razrednoj nastavi,
  • razumijevanje i poznavanje odgojno-obrazovnog procesa u razrednoj nastavi,
  • zadovoljavanje savremenih potreba i međuovisnosti različitih faza obrazovnog procesa u području kulture življenja, tehničkog odgoja i informatike,
  • prezentiranje savremenih tokova u nastavnom procesu kulture življenja, tehničkog odgoja i informatike,
  • osposobljavanje za razumijevanje potreba individualiziranja i diferenciranja programa rada sa djecom sa teškoćama u razvoju,
  • razumijevanje uloge, odgovornosti i kompetencije svakog člana tima uključenog u rad sa djecom sa teškoćama u razvoju,
  • poznavanje tipičnog kognitivnog, socijalnog, emotivnog i fizičkog razvoja djece i prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci:

Predškolski odgoj

Razredna nastava

Kultura življenja i tehnički odgoj

Edukacija i rehabilitacija

 

Adresa: Skenderija 72

Telefon: +387 33 214 607

E-mail: dekanatpf@pf.unsa.ba

Web: www.pf.unsa.ba