Stomatološki fakultet


Zašto odabrati Stomatološki fakultet sa Klinikama?

Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1960. godine kao odsjek na Medicinskom fakultetu, a od 1974. godine egzistira kao samostalna organizaciona jedinica koja zauzima važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja.

Integrirani studij na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu traje šest godina, XII semestara, nakon čega se stječe zvanje doktor dentalne medicine, a od 2019. godine izvodi se i na engleskom jeziku. Studij je koncipiran tako da se u prve dvije godine slušaju i polažu ispiti iz općih i pretkliničkih predmeta, te se na taj način studenti pripremaju za rad sa pacijentima. Nakon druge godine studenti su u direktnom kontaktu sa pacijentom uz stručni nadzor nastavnika i asistenata, a Fakultet im osigurava potrebnu opremu i materijal za rad.

Strukovni studij dentalne higijene na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje tri godine, VI semestara, nakon čega se stječe zvanje bachelor dentalne higijene, a studijski program se izvodi i na engleskom jeziku. Studij je koncipiran tako da se paralelno sluša teoretska nastava i obavlja praktični dio (rad sa pacijentom) uz stručni nadzor nastavnika i asistenata, a Fakultet osigurava potrebnu opremu i materijal za rad.

Fakultet je opremljen sa 125 novih Sirona stomatoloških stolica, na kojima se odvija nastavni proces i klinički rad, nabavljena je nova informatička oprema, renoviran i redizajniran amfiteatar, uvedena nova 4K tehnologija u nastavni proces. Nastavni proces je dodatno unaprijeđen sa najsavremenijom opremom: dva 3D CBCT aparata za dijagnostiku, Dentply Sirona CAD&CAM tehnologija i dentalnim 3D printerima pomoću kojih se studenti educiraju u skladu sa savremenim dostignućima u struci. Kontinuirano se radi na poboljšavanju i usavršavanju nastavnih planova i programa, te se isti usklađuju sa planovima i programima studija na priznatim Evropskim fakultetima.

Upiši Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog integriranog studija (I i II ciklus) na ovom Fakultetu, doktoru dentalne medicine je omogućen upis na doktorski studij, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja, odnosno specijalizacije stomatoloških disciplina.

Po završetku Strukovnog studija dentalne higijene moguće je dalje školovanje na Specijalističkim strukovnim studijama, a čijim bi završetkom stekli titulu Strukovni master dentalne higijene.

Na temeljima izvrsnosti nastavnog i obrazovnog procesa, studenti će biti educirani i uključeni u znanstveni i zdravstveni rad, čime Fakultet nastoji postati vodeća obrazovna ustanova ovog usmjerenja u široj regiji i prvi odabir budućih studenata, kandidata za zvanje doktor dentalne medicine ili bachelor dentalne higijene.
Nastavnici i saradnici na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nastojat će i dalje biti prepoznatljivi po izvrsnosti, inovativni u obrazovanju, istraživanju i liječenju kako bi naši studenti postali moderni stručnjaci, sposobni suočiti se s globalnim društvenim promjenama i izazovima, ali i fleksibilni kad je riječ o savremenim trendovima struke i potrebama društva.

Koncept studiranja: 6 (I + II) + 3

Odsjeci:

  • Integrirani studij dentalne medicine
  • Integrirani studij dentalne medicine na engleskom jeziku
  • Strukovni studij dentalne higijene (I ciklus)
  • Strukovni studij dentalne higijene (I ciklus) na engleskom jeziku

 

Adresa: Bolnička 4a
Telefon: +387 33 214 249
E-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
ssluzba@sf.unsa.ba
Web: www.sf.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Stomatološki fakultet Sarajevo

Upiši Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu!