Medicinski fakultet


Zašto odabrati Medicinski fakultet?

Studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu odlikuje više od  70 godina iskustva u nastavi i moderno obrazovanje. Otvorenost uključivanja u nastavni program pozitivnih elemenata i iskustava modela nastave drugih medicinskih fakulteta osigurala je studij usklađen sa planovima studija zemalja okruženja, zapadnoevropskih zemalja i Direktivom Evropske unije. Studij traje šest godina, kao i u svim zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije.

Raspored predmeta po semestrima i oblici nastave prilagođeni su što boljem usvajanju potrebnih znanja i vještina koje su regulirane Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Nastava se realizira u sedam amfiteatara, 11 savremeno opremljenih sala za vježbe i pet laboratorija za stručni dijagnostički i naučnoistraživački rad. U kliničkim ustanovama u kontaktu sa pacijentima studenti stječu znanja o bolestima, načinu njihova prepoznavanja, sprečavanja, liječenja i rehabilitacije. Upoznaju se i sa osnovama znanstvenih istraživanja, a u pojedinim mogu i sudjelovati.

Po završetku studija student ostvaruje 360 ECTS, stječe zvanje doktora medicine i kompetentan je za obavljanje poslova doktora opće medicine.

 

 

 

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija svršeni student Medicinskog fakulteta dobija diplomu i dodatak diplomi u kojem su upisani svi rezultati postignuti u toku studiranja, koji otvaraju vrata zaposlenja, usavršavanja i saradnje u domenu biomedicine i zdravstva u cijelom svijetu.

Nakon diplomiranja postoji širok spektar mogućnosti za buduće zaposlenje. Doktor medicine je osposobljen za poslove primarne zdravstvene zaštite, te može samostalno raditi s ljudima kao zdravstveni profesionalac u bolnicama, javnom zdravstvenom sektoru, ili pak u drugim granama zdravstva – na naučnoistraživačkim institutima ili kao dio pravnih timova koji se bave vještačenjem te pravima pacijenata.

Doktor medicine može postati edukator ili se zaposliti u farmaceutsko-zdravstvenoj industriji. Konačno, otvorena je mogućnost nastavka školovanja na doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Koncept studiranja: 6 (I + II) + 3

Odsjeci: integrirani studij „Medicina“

Integrirani studij „Medicina“ (engleski jezik)

Program III ciklusa: Biomedicina i zdravstvo

 

Adresa: Čekaluša 90

Telefon: +387 33 226 478

E-mail: medicinski.fakultet@mf.unsa.ba

Web: www.mf.unsa.ba

FB: Medicinski fakultet Sarajevo