Pravni fakultet


Zašto studirati Pravni fakultet?

Zato što je dobro biti „u pravu“.

Studij prava omogućava kvalitetno opće obrazovanje, kao i širok spektar zanimanja. Osim tradicionalnih pravničkih zanimanja, kao što je sudija, tužilac, advokat, notar, pravobranilac i sl., tu su i različita druga zanimanja u poslovnom svijetu, političkom životu, međunarodnim organizacijama, civilnim organizacijama, obrazovanju i nauci i dr. koja pravnik može da obavlja. Nova zanimanja se kontinuirano otvaraju, jer pravo prati razvoj društva, ekonomije i tehnologije. Na primjer, danas se pravnici specijaliziraju u oblasti informacijskog prava i kompjuterskog kriminaliteta, što ranije nije bio slučaj.

Upiši Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Praksa kao dio nastavnog procesa na Fakultetu obuhvata:

  • analizu prakse sudova i drugih institucija na časovima predavanja, vježbi i seminara;
  • sticanje praktičnih vještina za rješavanje slučajeva isimulirana suđenja;
  • učešće u nastavnom procesu stručnjaka iz prakse (sudije, tužioci, advokati, upravni inspektori, inspektori rada itd.);
  • odlaskom studenata u grupama na suđenja, glavne rasprave, glavne pretrese, zemljišnoknjižni ured, zatvor, kriminološku laboratoriju, Interpol, centre za socijalni rad, zakonodavna tijela itd.
  • pravnom praksom u toku semestarskih ferija u odgovarajućim institucijama (Ustavni sud BiH, Ured ombudsmena, zakonodavna tijela itd.);

Studijski program I ciklusa studija „Dodiplomski univerzitetski studij prava“ dostupan je na: https://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2021/04/STUDIJSKI-PROGRAM-DODIPLOMSKI-UNIVERZITETSKI-STUDIJ-PRAVA.pdf

Nakon I ciklusa studenti stiču zvanje: bakaleaureat prava (ranije diplomirani pravnik).

Studenti studij mogu nastaviti na II ciklusu – postdiplomskom studiju, koji traje jednu akademsku godinu i, za razliku od prvog ciklusa, usmjeren je na izučavanje određenog smjera na jednoj od pet fakultetskih katedri:  Katedra za pravnu historiju i komparativno pravo, Katedra pravno-ekonomskih nauka, Katedra građanskog prava, Katedra krivičnog prava i Katedra za državno i međunarodno javno pravo.

Studijski program II ciklus studija „Master univerzitetski studij prava“ dostupan je na: http://www.pfsa.unsa.ba/pf/wp-content/uploads/2018/05/STUDIJSKI-PROGRAM-MASTER-UNIVERZITETSKI-STUDIJ-PRAVA.pdf

Nakon završenog II ciklusa studija, studeni stiču zvanje magistra prava.

Pravni fakultet u Sarajevu ima tradiciju dugu više od 70 godina.

 

Adresa: Obala Kulina bana 7

Telefon: +387 33 206 350

E-mail: sekretarijat@pfsa.unsa.ba

Web: www.pfsa.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

pravni_fakultet_sarajevo

Faculty of Law, University of Sarajevo

Upiši Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu!