Fakultet zdravstvenih studija


Zašto odabrati Fakultet zdravstvenih studija?

Specifičnost Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu je u tome što se brine za one dijelove zdravstvene zaštite neophodne da zadovolje sve širu i sveobuhvatnu multidisciplinarnu, neinvazivnu i invazivnu dijagnostiku i terapiju na najvišem nivou, sa najsavremenijom opremom i metodama koje se koriste u svijetu.

Odanost kvalitetu je nagrađena dobivanjem Certifikata za sistema upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2008 od ugledne certifikacijske kuće Bureau Veritas. Nesebičnim zalaganjem, otvorenošću i spremnošću da apliciraju novine studenti i uposleni su na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu izgradili atraktivno, ka izvrsnosti orjentirano, ali ipak „toplo“ i motivirajuće radno, akademsko i istraživačko okruženje.

Važno je napomenuti da je u aprilu 2011. godine izašao prvi broj naučno-stručnog časopisa Journal of Health Sciences, čiji je izdavač Fakultet zdravstvenih studija, a koji svim studentima i saradnicima pruža mogućnost profesionalne afirmacije u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu.

Upiši Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog studija studenti razumiju i sposobni su planirati i primijeniti principe i sadržaje iz oblasti:

  • programa kineziologije, terapije pokretom, re/habilitacije i okupacione terapije s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja
  • oblasti kliničke hemije i biohemije, hematologije, mikrobiologije, citodijagnostike, kao i pružanje usluga u laboratorijama molekularne biologije.
  • oblasti radiodijagnostike, nuklearne medicine i radioterapije, s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja.
  • sanitarno-higijenske i epidemiološke principe na užem i širem području u redovnim i vanrednim uslovima, a s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja
  • zdravstvene njege nad zdravim i bolesnim stanovnicima, svih uzrasta, s ciljem unapređenja i poboljšanja zdravlja, te eliminacije oboljenja.
  • procjene zdravlja žene i fetusa, promicanja zdravlja i sveobuhvatne dobrobiti, otkrivanje komplikacija tijekom trudnoće i njegu/zdravstvenu zaštitu žena s neželjnom/nenamjernom trudnoćom
  • primjene znanje o ishrani na temelju dokaza i stručnosti za procjenu optimalne ishrane za zdravlje i dobrobit pojedinca i zajednice, stručnost za prehrambene procjene, upravljanje sistemima prehrambenih usluga u cilju očuvanja zdravlja pojedinca i zajednice, provođenje prehrambene i nutritivne intervencije utemeljene na dokazima u cilju sprječavanja i upravljanja bolestima/stanjima pojedinca, primjene vještine usmene i pismene komunikacije u cilju poboljšanja kvalitetne nutritivne prakse, razvijanje stručnosti u oblasti ishrane i nutritivne terapije temeljeno na dokazima.

Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu kroz nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce zdravstvene profesije: bachelor (BA) i master (MR) fizioterapije, laboratorijskih tehnologija, radioloških tehnologija, sanitarnog inžinjerstva zdravstvene njege, babičarstva/primaljstva i zdravstvenog nutricionizma i dijetetike, te istraživačkim radom potiče stvaranje novih vrijednosti u zdravstvu i na taj način je oslonac održivog razvoja Bosne i Hercegovine temeljenog na znanju.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Studiji: 

Studij fizioterapije

Studij laboratorijskih tehnologija

Studij radioloških tehnologija

Studij sanitarnog inženjerstva

Studij zdravstvene njege

Studij babičarstva/primaljstva

Studij zdravstvenog nutricionizma i dijetetike

 

Adresa: Stjepana Tomića 1

Telefon: +387 33 569 800

E-mail: info@fzs.unsa.ba

Web: www.fzs.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

unsafzs

FakultetU

Upiši Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu!