Farmaceutski fakultet


Zašto odabrati Farmaceutski fakultet?

Odgovor je jednostavan: Zato što je student u fokusu nastavnog procesa!

Obrazovanje na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je pedagoški proces kreiran tako da studentima pruži kvalitetan i jednostavan sistem sticanja znanja i praktičnog osposobljavanja za uspješan rad u  budućoj profesiji. On u konačnom ima za cilj oblikovanje magistra farmacije kao stručnjaka koji se, prema ukupnosti svojih znanja i sposobnosti, izdvajaju i razlikuju od drugih fakultetski obrazovanih struka.

Univerzitet u Sarajevu- Farmaceutski fakultet ove godine upisuje studente bez prijemnog ispita! Svi su dobro došli!

Programom studija „magistar farmacije“ osposobljava se da sa farmaceutskog, hemijskog, biohemijskog, molekularno-biološkog i medicinskog stajališta istražuje, razvija i primjenjuje lijekove. Studentice i studenti stječu specifična znanja i vještine potrebne u istraživanju, razvoju i primjeni lijekova, kao i promociji zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti, što doprinosi sveukupnoj boljoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Akademsko zvanje magistra farmacije, koje se stječe diplomiranjem na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, korespondira sa zvanjem Master of Pharmacy za regulirane  profesije i kvalifikacijama za farmaceute prema Direktivi 2005/36/EC Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Upiši Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Magistri farmacije su nakon studija osposobljeni da:

  • samostalno rade u apoteci na poslovima obezbjeđivanja, izrade i izdavanja lijekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, te obavljaju poslove povezane sa obezbjeđivanjem dostupnosti, distribucijom i marketingom lijekova, medicinskih sredstava, dijetetskih i kozmetičkih proizvoda;
  • samostalno rade u biohemijskim laboratorijama, razvijaju i primjenjuju različite metode i tehnike;
  • osim toga, rade na razvoju i primjeni odgovarajućih analitičkih metoda i tehnika u naučnoistraživačkim, razvojnim, kontrolnim, biohemijskim i sintetskim laboratorijama;
  • samostalno rade na izolaciji principa iz prirodnih ljekovitih sirovina i karakterizaciji lijekova prirodnog porijekla te je aktivno uključen u provođenje fitoterapije;
  • samostalno provode pretformulaciju, formulaciju, izradu/proizvodnju i vrednovanje farmaceutskih oblika/nosača lijekova u laboratorijskom i industrijskom opsegu kao i biofarmaceutsku karakterizaciju farmaceutskih oblika, te samostalno izvode karakteristične farmaceutsko-tehnološke operacije u laboratorijskoj i industrijskoj proizvodnji farmaceutskih oblika;
  • mogu biti akteri zdravstveno-stručnih timova u okviru kojih sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima obezbjeđuje provođenje racionalne farmakoterapije, kao i drugih aktivnosti u vezi sa prevencijom i liječenjem bolesti i promocijom zdravog načina života.

Koncept studiranja: 5 (I+II) +3

 

Adresa: Zmaja od Bosne 8

Telefon: +387 33 586 180

E-mail: upis@ffsa.unsa.ba

Web: www.ffsa.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Farmaceutski-fakultet-Univerziteta-u-Sarajevu

 farmaceutskifakultet_unsa

 Farmaceutski fakultet UNSA

Upiši Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu!