Građevinski fakultet


Zašto odabrati Građevinski fakultet?

Graditeljstvo je najstarija tehnička grana, a rezultati inžinjera-graditelja su vidljivi svuda oko nas.

Odabrati pozive građevinskog ili inženjera geodezije i geoinformatike znači odabrati struku prepoznatljivu u cijelom svijetu.

Građevinski i inžinjeri geodezije i geoiformatike učestvuju u realizaciji najraznovrsnijh građevina: i to, kao projektanti, izvođači, revidenti, nadzorni inžinjeri, predstavnici investitora ili organa vlast. Široke su mogućnosti zanimljivih angažmana, a interesantna je i neizbježna saradnja sa inžinjerima drugih specijalnosti.

Upiši Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Posebno zadovoljstvo je na završetku projekta pogledati realiziranu građevinu i biti ponosan na svoj doprinos, ostvaren u timskom radu, što ovoj struci daje posebnu draž i vrijednost.

Studijski programi na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu su u skladu sa savremenim saznanjima graditeljske struke i kompatibilni su sa programima studija na vodećim europskim univerzitetima. fakultet ima dugogodišnju međunarodnu saradnju sa srodnim fakultetima iz najrazvijenijih europskih zemalja. Mnogi profesori, asistenti i saradnici su boravili na značajnim inozemnim visokoškolskim institucijama, učestvovali u naučno-istraživačkim projektima, izrađivali svoje doktorske disertacije, a neki su imali priliku i da svoje znanje provjere radeći u eminentnim inžinjerskim kompanijama.

Naš cilj je da student nakon uspješnog završetka studija na našem fakultetu ima potrebna znanja i kompetencije da se uključi u graditeljske projekte bilo gdje na svijetu, da mu stečena znanja omoguće ono najvažnije – zdravo inžinjersko promišljanje.

Koncept studiranja

3+2+3

Studijski programi I ciklus studija:

 1. Građevinarstvo
 2. Geodezija i geoinformatika

Studijski programi II ciklus studija:

 1. Građevinarstvo:
  • smjer Konstrukcije,
  • smjer Saobraćajnice,
  • smjer Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo,
  • smjer Geotehnika
 1. Geodezija i geoinformatika

Studijski programi III ciklus studija:

  1. Građevinarstvo
  2. Geodezija i geoinformatika

 

Adresa: Patriotske lige 30

Telefon: +387 33 278 400

E-mail: gfsa@gf.unsa.ba

Web: www.gf.unsa.ba