Orijentalni institut


Orijentalni institut

Orijentalni institut Univerzieta u Sarajevu osnovan je u augustu 1950. godine Uredbom Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine („Službeni list NRBiH“, br. 20/50). Godine 1967. Skupština SRBiH je donijela Zakon o Orijentalnom institutu u Sarajevu („Službeni list SRBiH“, br. 23/67), a zatim i 1977. godine („Službeni list SRBiH“, br. 20/77 i 40/85), kojima je preuzela pravo osnivača Instituta. Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list SRBiH“, br. 38/90) Orijentalni institut je upisan u evidenciju naučnih ustanova pod rednim brojem 3. kao javna naučna ustanova. Od 1. marta 1992. godine brigu o Orijentalnom institutu i njegovom finansiranju preuzelo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade RBiH. U periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992–1995. godine) Institut je kao ustanova u oblasti nauke proglašen ustanovom od posebnog značaja za Republiku Bosnu i Hercegovinu. Nakon Dejtonskog mirovnog ugovora (novembra 1995. godine) Orijentalni institut je bio pod ingerencijom Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Usvajanjem Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 17/99) pravo osnivača Orijentalnog instituta i njegovo finansiranje preuzima Kanton Sarajevo. Institut je postao pridružena članica Univerziteta u Sarajevu i nastavio sa radom kao javna naučnoistraživačka ustanova nešto više od jedne decenije.

Donošenjem novog Zakona o visokom obrazovanju 2013. godine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 15/13, i „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/13) i Statuta Univerziteta u Sarajevu došlo je do integriranja svih visokoškolskih i naučnoistraživačkih ustanova u Sarajevski univerzitet. Orijentalni institut je time postao punopravna članica Univerziteta i djeluje u njegovom sastavu, kao i sve druge obrazovne i naučnoistraživačke ustanove u Kantonu Sarajevo.

Zadaci Orijentalnog instituta su da:

  • prikuplja, sređuje, obrađuje i publicira orijentalnu rukopisnu i arhivsku građu i izvore za historiju Bosne i Hercegovine,
  • proučava arapski, turski i perzijski jezik i njihove književnosti i kulture, te ispituje njihove elemente u bosanskom jeziku i kulturi,
  • proučava kulturnu baštinu Bošnjaka na orijentalnim jezicima,
  • u okviru osmanistike proučava probleme društvene, političke, ekonomske i kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske uprave,
  • proučava orijentalnu umjetnost, prvenstveno na području Bosne i Hercegovine,
  • radi na usavršavanju naučnog i stručnog kadra u oblasti orijentalistike,
  • sarađuje sa srodnim ustanovama i organizacijama, kao i pojedinim naučnim radnicima u zemlji i inozemstvu,
  • objavljuje rezultate svog naučnoistraživačkog i stručnog rada i čini ih dostupnim javnosti putem svojih publikacija: časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju i edicija Posebna izdanja i Monumenta Turcica Historiam Slavorum Meridionalium Illustrantia.

Orijentalni institut u Sarajevu je smješten u krugu Kampusa Univerziteta.

Rukopisna zbirka posjedovala je 5263 kodeksa manuskripta na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Arhiv je posjedovao više zbirki. Zbirku Manuscripta turcica činilo je 7156 dokumenata iz perioda od 16. do 19. stoljeća – fermana, berata, bujuruldija bosanskih valija, sudskih rješenja, izvoda iz sumarnih deftera, raznih izvještaja, finansijskih isprava i drugih dokumenata na osnovu kojih je bilo moguće izučavati mnoga pitanja iz raznih oblasti, zbirku 66 sidžila, odnosno protokola mjesnih sudova, kao prvorazrednih izvora za proučavanje lokalne historije pojedinih krajeva i mjesta, sačinjavalo je 66 sidžila ili njihovih fragmenata iz perioda od 17. do 19. stoljeća, Vilajetski arhiv sa oko 200.000 dokumenata, zbirku tapija – dokumenata o posjedovanju zemljišta na području svih kadiluka u Bosni i Hercegovini u drugoj polovini 19. stoljeća, te zbirku fotokopija i mikrofilmove građe iz drugih arhiva i ustanova iz zemlje i inozemstva.

Biblioteka je posjedovala preko 10.000 naslova, odnosno preko 15.000 knjiga jer su mnogi od njih bili objavljeni u više tomova.

Adresa: Zmaja od Bosne br. 8

Telefon: +387 33 225 353

E-mail: ois@bih.net.ba

Web: www.ois.unsa.ba

Pratite nas i na društvenim mrežama

Orijentalni institut Univerziteta u Sarajevu

orijentalni.institut