Pedagoški fakultet


Zašto odabrati Pedagoški fakultet?

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu je među najstarijim obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 16. 1. 1946. godine kao viša škola. 1969. godine je transformiran u Pedagošku akademiju. Akademske 1999/2000. godine upisana je prva generacija studenata Pedagoške akademije u četverogodišnjem trajanju. Pedagoška akademija je transformirana u Pedagoški fakultet 27. 4. 2009. godine. 

Pedagoški fakultet funkcionira kao visokobrazovna ustanova u skladu sa savremenim odgojnim i obrazovnim tendencijama u svijetu, evropskim standardima u obrazovanju edukatora i razvojnim potrebama Bosne i Hercegovine, kao i njenim autohtonim kulturnim vrijednostima.  

Na Pedagoškom fakultetu do sada diplomiralo je više od 12 500 studenata. 

Odgojno-obrazovni proces na svim odsjecima je usmjeren na razvoj generičkih i profesionalnih kompetencija, kritičkog mišljenja i stvaranje preduvjeta za cjeloživotno učenje. Veliki fond sati stručne prakse (opservacione i samostalne prakse) u vrtićima, osnovnim školama i centrima za specijalni odgoj i obrazovanje, studente Pedagoškog fakulteta omogućava studetnima sticanje praktičnih iskustava i priprema ih za samostalan rad. Zainteresirani studenti mogu biti uključeni i u različite istraživačke projekte. Kroz bogatu međunarodnu saradnju koju Fakultet ima, omogućena je i razmjena studenata.  

Pedagoški fakultet pruža različite forme cjeloživotnog obrazovanja u području predškolskog odgoja, razredne nastave, kulture življenja i tehničkog odgoja, specijalne edukacije, rehabilitacije i inkluzije s ciljem unapređenja kvaliteta cjelokupnog  odgojno-obrazovnog procesa. 

Upiši Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu!

Šta poslije završetka studija?

Završen I ciklus studija omogućuje uspješno djelovanje u procesu predškolskog odgoja, razredne nastave, kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom ili edukacije i rehabilitacije na temelju stečenih kompetencija koje obuhvataju:

  • osposobljavanje za primjenu savremenih strategija  predškolskog odgoja, razredne nastave, inkluzivnih procesa, kulture življenja, tehničkog odgoja i informatike;
  • poznavanje tipičnog kognitivnog, socijalnog, emotivnog i fizičkog razvoja djece i prepoznavanje odstupanja od tipičnog razvoja; 
  • razumijevanje razvojnih karakteristika djece ranog odgoja i obrazovanja, odnosno učenika u razrednoj/predmetnoj nastavi;
  • odgojno-obrazovni rad sa djecom sa različitim teškoćama u razvoju, kao i talentiranim i nadarenim učencima; 
  • zadovoljavanje savremenih potreba i međuovisnosti različitih faza obrazovnog procesa u području predškolskog odgoja, razredne, nasatve, kulture življenja, tehničkog odgoja i informatike;
  • osposobljavanje za razumijevanje potreba individualiziranja i diferenciranja programa rada sa djecom sa teškoćama u razvoju;
  • razumijevanje uloge, odgovornosti i kompetencije svakog člana tima uključenog u rad sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci:

Predškolski odgoj

Razredna nastava

Kultura življenja i tehnički odgoj

Edukacija i rehabilitacija

 

Adresa: Skenderija 72

Telefon: +387 33 214 607

E-mail: dekanatpf@pf.unsa.ba

Web: www.pf.unsa.ba

Upiši Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu!