Stomatološki fakultet


Zašto odabrati Stomatološki fakultet sa Klinikama?

Stomatološki fakultet sa Klinikama Univerziteta u Sarajevu osnovan je 1960. godine kao odsjek na Medicinskom fakultetu, a od 1974. godine egzistira kao samostalna organizaciona jedinica koja zauzima važnu poziciju u nacionalnom i međunarodnom sistemu visokog obrazovanja.

Integrirani studij na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje šest godina, XII semestara, nakon čega se stječe zvanje doktor dentalne medicine, a od 2019. godine izvodi se i na engleskom jeziku . Studij je koncipiran tako da se u prve dvije godine slušaju i polažu ispiti iz općih i pretkliničkih predmeta, te se na taj način studenti pripremaju za rad sa pacijentima. Nakon druge godine studenti su u direktnom kontaktu sa pacijentom uz stručni nadzor nastavnika i asistenata, a Fakultet im osigurava potrebnu opremu i materijal za rad.

Strukovni studij dentalne higijene na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu traje tri godine, VI semestara, nakon čega se stječe zvanje univerzitetski bachelor dentalne higijene. Studij je koncipiran tako da se paralelno sluša  teoretska nastava i obavlja praktični dio (rad sa pacijentom) uz stručni nadzor nastavnika i asistenata, a Fakultet osigurava potrebnu opremu i materijal za rad.

Fakultet je opremljen sa 125 novih Sirona stomatoloških stolica, na kojima se odvija nastavni proces i klinički rad, nabavljena je nova informatička oprema, renoviran i redizajniran amfiteatar, uvedena nova 4K tehnologija u nastavni proces. Nastavni proces je dodatno unapređen sa najsavremenijom opremom: dva 3D CBCT aparata za dijagnostiku, Dentply Sirona CAD&CAM tehnologija  i dentalnim 3D printerima pomoću koje se studenti educiraju savremenim dostignućima u struci. Kontinuirano se radi na poboljšavanju i usavršavanju nastavnih planova i programa, te se isti usklađuju sa planovima i programima studija na priznatim Evropskim fakultetima.

 

Šta poslije završetka studija?

Nakon završenog integriranog studija (I i II ciklus) na ovom Fakultetu doktoru dentalne medicine je omogućen upis na doktorski studij, kao i drugi vidovi stručnog usavršavanja, odnosno specijalizacije stomatoloških disciplina.

Po završetku Strukovnog studija dentalne higijene moguće je dalje školovanje na Specijalističkim strukovnim studijama, a čijim bi završetkom stekli titulu Strukovni master dentalne higijene.

Na temeljima izvrsnosti nastavnoga i obrazovnog procesa, studenti će biti educirani  i uključeni u znanstveni i zdravstveni rad, čime Fakultet nastoji postati vodeća obrazovna ustanova ovog usmjerenja u široj regiji i prvi odabir budućih studenata, kandidata za zvanje Doktor dentalne medicine ili Univerzitetski bachelor dentalne higijene.

Nastavnici i saradnici na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu nastojat će i dalje biti prepoznatljivi po izvrsnosni, inovativni u obrazovanju, istraživanju i liječenju kako bi naši studenti postali  moderni stručnjaci, sposobni suočiti se s globalnim društvenim promjenama i izazovima, ali i fleksibilni kad je riječ o savremenim trendovima struke i potrebama društva.

 

Koncept studiranja: 6 (I + II) + 3

Odsjeci:

Jedinstveni studij dentalne medicine

Strukovni studij dentalne higijene (I ciklus)

 

Adresa: Bolnička 4a

Telefon: +387 33 214 249

E-mail:

dentalschool@sf.unsa.ba

ssluzba@sf.unsa.ba

Web: www.sf.unsa.ba

FB: Stomatološki fakultet Sarajevo