Muzička akademija


Zašto odabrati Muzičku akademiju?

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu bavi se muzičkom pedagogijom, umjetnošću i muzičkom naukom kroz osam odsjeka na I i II ciklusu studija.

Vizija Akademije je da bude vodeća domaća institucija u domenu svoga rada i djelovanja, a naročito u oblasti visokog muzičkog obrazovanja kadrova za najrazličitije djelatnosti u oblasti umjetničke muzike.

Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu osnovana je 20. maja 1955. godine sa misijom da educira visoko kvalitetne, sposobne, kreativne  i međunarodno kompetitivne i kompetetne kadrove u pedagoškim, umjetničkim i naučnim oblastima koji su organizirani u okviru ukupne muzičke edukacije na Muzičkoj akademiji, te tako promovira najviše vrijednosti i strandarde u muzičkoj i opštoj kulturi Bosne i Hercegovine. Ova misija je jednako važna za cijelu Bosnu  i Hercegovinu, ali i za bliže i dalje okruženje, odnosno u svim društvima koji se bave istom ili sličnom djelatnošću kao i Muzička akademija. 

U prilogu tome govore i činjenice da osnova svake pedagoške, umjetničke i naučne djelatnosti u oblasti muzike u Bosni i Hercegovini potiče od bivših i sadašnji studenata i nastavnika Muzičke akademije. Bez ovog kadra ne bi mogle djelovati druge muzičke institucije u gradu i  državi, kao što je simfonijski orkestar, kamerni sastavi, horski ansambli i druga izvođačka tijela ali i umjetnici pojedinci.

Studijski programi Muzičke akademije su kompatibilni sa studijskim programima većine evropskih visokoškolskih muzičkih institucija koje su bazirane na ishodima obrazovanja u polju umjetničke muzike i naši studenti imaju mogućnost opredjeljenja da li će se baviti muzičkom pedagogijom, umjetničkom djelatnošću ili naukom.

Danas je Muzička akademija međunarodno prepoznatljiva umjetnička i obrazovna institucija s razvijenim odsjecima i smjerovima, ciklusima studija, izraženim umjetničkim i naučnim aktivnostima i rezultatima.

Upiši Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu!

 

Šta poslije završetka studija?

Po završetku studija studenti Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu su pripremljeni i imaju mogućnost opredjeljenja da li će se baviti muzičkom pedagogijom, umjetničkom djelatnošću ili naukom. Studentima je pružena i mogućnost nastavka školovanja na doktorskom studiju iz naučne i umjetničke oblasti.

Zahvaljujući visoko postavljenim ciljevima i stvaranjem uslova za njihovo provođenje, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu mladim muzičarima pruža šansu da grade svoju profesionalnu karijeru u mreži školskog sistema ili u drugim institucijama na polju umjetničke muzike, te svojim pedagoškim i javnim djelovanjem utiču na razvoj kulture i umjetnosti za dobrobit cijele društvene zajednice.

Koncept studiranja: 4 + 1 + 3

Odsjeci:

  • Odsjek za kompoziciju
  • Odsjek za dirigovanje
  • Odsjek za solo pjevanje
  • Odsjek za klavir, udaraljke, harfu i srodne instrumente
  • Odsjek za gudačke instrumente i gitaru
  • Odsjek za duvačke instrumente i harmoniku
  • Odsjek za muzikologiju i etnomuzikologiju
  • Odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju

 

Adresa: Josipa Stadlera 1

Telefon: +387 33 200 299

E-mail: info@mas.unsa.ba

Web: www.mas.unsa.ba

Korisni linkovi:

Muzikološko društvo: http://www.muzikolosko-drustvo.ba/

Časopis muzika: http://muzika.mas.unsa.ba/en/home/

Pratite nas i na društvenim mrežama

Muzicka akademija u Sarajevu/ Academy of music Sarajevo

Koncertna Sezona MAS

mas.unsa

Upiši Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu!